ทำเนียบผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร และทีมงานของสมาคมไทยมาจอง

นางสาว ณิษา กุญชร ณ อยุธยา

นางสาว ณิษา กุญชร ณ อยุธยา

ประธานสมาคม

นาย ธรรมาทิตย์ จิตต์วราวงษ์

นาย ธรรมาทิตย์ จิตต์วราวงษ์

รองประธานสมาคม

นาย สุเมธ จินาพันธ์

นาย สุเมธ จินาพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ดร.ภาณุ กุศลวงศ์

ดร.ภาณุ กุศลวงศ์

นายทะเบียน

นาย ภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ

นาย ภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ

ปฏิคม

นางสาว ธาวิกา ศรีแก้ว

นางสาว ธาวิกา ศรีแก้ว

เลขานุการ

นางสาว จุฑาทิพย์ ธนพัฒนาภรณ์

นางสาว จุฑาทิพย์ ธนพัฒนาภรณ์

เหรัญญิก

นาย ติณณภพ วังทนานนท์

นาย ติณณภพ วังทนานนท์

กรรมการ